Fotovoltaická elektráreň na kľúč

Potrebujete rozšíriť kapacity, alebo stihnúť termíny výstavby? U nás ste na správnom mieste! Ponúkame komplexné riešenia od nákupu produktov až po realizáciu výstavby fotovoltaických elektrární na kľúč. Profesionálne zabezpečíme celý proces od konzultácií, plánovania, projektového manažmentu, dodávky materiálu až po samotnú výstavbu a uvedenie do prevádzky.

Zoznam kľúčových bodov našej výstavby fotovoltaických elektrární
V rámci výstavby diela zabezpečujeme kompletný proces od A po Z tak, aby sme dodali dielo na kľúč a všetky povinnosti preniesli na náš tím, ktorý sa postará o dodanie diela v dohodnutej akosti a v termíne.

 PRÁCE:  01_prace_gg_blue_solar-panel-installer
  Konštrukčné práce
  Elektro-montážne práce AC strana
  Elektro-montážne práce DC strana
  PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA: 01_prace_gg_blue_solar-panel-installer
  Vypracovanie PD - bloková schéma
  Vypracovanie PD - úroveň DSP
  Vypracovanie PD - Požiarna ochrana
  Vypracovanie PD - Statický posudok
  Revízne správy
  INŽINIERING: 01_prace_gg_blue_solar-panel-installer
  Súčinnosť s nahlásením drobnej stavby
  Zabezpečenie pridelenia kapacity na výstavbu lokálneho zdroja
  Manažment prevzatia za odchýlku
  Zabezpečenie funkčných skúšok
  Zabezpečenie uzatvorenia zmluvy o prístupe do siete
  IMPLEMENTÁCIA SYSTÉMOV: 01_prace_gg_blue_solar-panel-installer
  Implementácia dispečerského riadenia
  Implementácia monitoringu
  Implementácia shut-down systému
  OSTATNÉ DODÁVKY: 01_prace_gg_blue_solar-panel-installer
  Manipulačná technika
  Likvidácia odpadu

Služby po uvedení elektrárne do prevádzky
Odovzdaním fotovoltaickej elektrárne do užívania sa splní dôležitý míľnik. Avšak prevádzka elektrárne vyžaduje ďalšie služby, o ktoré sa s radosťou postaráme a preto poskytujeme skutočne komplexné servisné služby.

Údržba fotovoltaických elektrární
Kontrola konštrukčných prvkov elektrárne, termovizuálna kontrola panelov, kontrola elektroinštalácie, kontrola technologických prvkov elektrárne.

Monitoring elektrárne
Komplexné zabezpečenie nonstop prevádzky, nonstop online technický monitoring. Sledovanie a okamžitá identifikácia vád, neštandardného, poruchového alebo havarijného stavu a ich riziká alebo hrozby, vrátane overovania hospodárnosti prevádzky, a jeho jednotlivých súčastí. 

Plnenie legislatívy
Plnenie povinností voči ÚRSO, vrátane podania žiadosti o vydanie potvrdenia o výrobe elektriny podľa § 4b Zákona o podpore OZE, prípravy akýchkoľvek podaní, žiadostí, oznámení a ostatnej dokumentácie potrebnej  v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Plnenie povinností voči PDS, vrátane prípravy podaní, žiadostí, oznámení a ostatnej dokumentácie vyžadovanej zo strany PDS v zmysle prevádzkového poriadku PDS technických podmienok pripojenia PDS, obchodných podmienok PDS, Zákona o podpore OZE, Zákona o energetike a ostatných príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Havarijný servis
Havarijný servis obsahuje činnosti/práce/identifikáciu poruchy na odstraňovanie porúch spôsobujúcich nefunkčnosť diela alebo podstatnej časti diela s nutnosťou vycestovania a s nutnosťou výmeny komponentov diela.

Fotovoltaická elektráreň a jej financovanie
Ak potrebujete prefinancovať fotovoltaickú elektráreň, máme pre vás skvelú správu. Ponúkame možnosť prefinancovania výstavby cez našich partnerov ako EPC projekt, pri ktorom klient platí fotovoltaickú elektráreň z dosiahnutých úspor. Energy Performance Contracting (EPC) je celosvetovo osvedčenou a používanou metódou pre zvyšovanie energetickej efektívnosti s garanciou dosiahnutia plánovaných výsledkov. Na Slovensku sa začal využívať na konci 90. rokov 20. storočia. 

  

Tím

 

 

Pred dokončením objednávky je potrebné aby ste aktualizovali adresu vo svojom konte!